(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Pla de contingència per prevenir els riscos higienicosanitaris del COVID-19

Gisfera ens dediquem a l’ecoturisme, a promocionar el turisme sostenible de baixa densitat i la protecció i conservació del medi ambient des de la nostra creació com a cooperativa. Això ens dóna la suficient experiència per adequar el nostre servei a la situació que estem vivint en aquests moments.

Les nostres activitat es realitzen íntegrament a l’aire lliure. I l’accés al lloc de trobada serà individualitzat.

Per fer-ho amb la màxima seguretat possible, hem elaborat el següent pla de contingència, adequat a la nostra activitat.


Mesures a adoptar

Desinfecció de tot el material que els visitants puguin tocar abans i després del seu ús
 • Binocles.
 • Telescopi / trípode.
 • Safates i recipients.
 • Salabrets.
 • Guies plastificades.
Recursos desinfectants i material sanitari.
 • Gel hidroalcohòlic per rentar les mans.
 • Solució desinfectant per al material.
 • Mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.
Protocol d’actuació
 • Reserves limitades a la disponibilitat i a la legislació vigent. A través de la pàgina web, del correu electrònic info@gisfera.com o el telèfon 621219634.
 • S’enviarà al client, juntament amb la confirmació de la reserva i el lloc de trobada, un document aclaridor de les mesures de prevenció que es prendran en matèria d’higiene i seguretat durant el desenvolupament del servei.
 • Les places estaran limitades a 20 persones com a màxim, a 15 o 10, segons la normativa vigent a la data de cada sortida.
 • Assistència al lloc de trobada de forma individual.
 • Els visitants han de quedar-se a més de 2 metres i esperar les instruccions del/la guia.
 • S’evitarà la salutació amb contacte físic, incloent-hi donar la mà, tant al/la guia com als altres visitants.
 • El/la guia estarà proveït de mascareta i s’ha d’assegurar que totes les persones participants l’utilitzin i que conservin les distàncies de seguretat. Si el visitant no la portés, se li proporcionaran mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.
 • Abans de començar, el/la guia recordarà les mesures preventives implantades i instarà que es compleixin pel bé i seguretat de tots.
 • Abans de començar l’activitat, tothom es rentarà tots les mans amb gel hidroalcohòlic i es repetirà aquesta acció cada vegada que es toqui qualsevol material que es pugui compartir, o després de tossir o esternudar.
 • Es visitaran llocs poc concorreguts, i s’evitarà en el que sigui possible el contacte en la població local.
 • A les parades de la ruta, es farà servir la mascareta, es mantindrà la distància de 2 metres entre nuclis familiars i mantindrem el distanciament social amb altres persones alienes al grup.
 • El/la guia utilitzarà material didàctic plastificat que només podrà manipular ell i que desinfectarà en començar i acabar l’activitat..
 • No es compartirà ni dispositius electrònics ni objectes d’ús personal ni amb el guia ni amb altres visitants.
Protocol d’actuació en el cas de simptomatologia compatible amb COVID-19.

Seguint les directrius de les autoritats sanitàries, trucar a 112 si s’observen els següents símptomes:

 • Febre.
 • Fatiga.
 • Tos seca.
 • Dispnea. (dificultat per respirar).
Gisfera SCCL es reserva el dret de modificar aquest protocol per complir amb la normativa vigent i adaptar-lo a les diferents fases de confinament dictades pels òrgans competents.