(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Transparència

Per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014), Gisfera fa públic els deures i les obligacions per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bona governança i aconseguir un govern obert.

Història

Després d’anys d’experiència treballant en diferents projectes, l’any 2017 tres companys decidim constituir la cooperativa Gisfera, amb la finalitat de treballar conjuntament fent allò que més ens agrada i que s’ens dona més bé… projectes de cooperació basats en el desenvolupament sostenible, la conservació del medi ambient, el turisme sostenible i l’estudi de la natura.

Objecte social

En l’objecte social de Gisfera queda exclòs tot ànim de lucre i les seves activitats, desenvolupades principalment a Catalunya, se centren en:

  1. Desenvolupar projectes vinculats al territori, el medi ambient, el turisme sostenible, la conservació de la biodiversitat, l’educació i la divulgació ambiental
  2. Assessorar, coordinar i definir estratègies de desenvolupament sostenible
  3. Promoure i donar suport a la conservació, l’estudi i la restauració del medi natural i la biodiversitat
  4. Fomentar el treball col·laboratiu entre professionals de perfil tècnic i científic

La cooperativa podrà desenvolupar el seu objecte social de manera directa o indirectament, inclusiu mitjançant la participació en altres societats.

Sòcies i treballadores

Des de l’any 2017 Gisfera compta amb 3 persones sòcies treballadores. 

Segons els estatuts de Gisfera poden demanar ser socis de la cooperativa totes aquelles persones físiques amb plena capacitat d’obrar, que puguin aportar el seu treball personal a les activitats que en constitueixen l’objecte social de la cooperativa, de forma lleial, eficaç i eficient.

Òrgans de Govern

Els òrgans de la Cooperativa, com es detalla en els estatuts, són:

  1. Assemblea general
  2. Consell rector

L’assemblea general està constituïda per totes les sòcies i és l’òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. S’hi supediten els altres òrgans i les mateixes sòcies, fins i tot els absents. Celebrem 2 assemblees l’any: una on construïm el Pla de Gestió i una altra on fem balanç de tancament d’any i aprovem els comptes. Les assemblees són convocades pel Consell Rector.

El consell rector, que es reuneix 1 vegada al mes, és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’assemblea general, amb les facultats que defineixen els presents estatuts i la legislació vigent.

Del 16 de maig de 2017 fins al 16 de maig de 2021 el consell rector està integrat per:

  • Presidència: Marcel Gutinell Mauri
  • Secretaria: Estel Turbau Marin
  • Tresoreria: Xevi Soler Muñoz

Els òrgans de govern de Gisfera no reben cap prestació econòmica per desenvolupar el càrrec.

Eines d’avaluació i control

Gisfera utilitza B2B que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances. Per a la gestió de projectes utilitzem Asana per al control de tasques. Així mateix, Thio Assesors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

A Gisfera anualment elaborem una memòria d’activitats (veure 2018 i 2019) i estem en procés de publicació del Balanç Social, una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. 

Utilitzem els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Balanç social

A Gisfera anualment elaborem una memòria d’activitats i publiquem el Balanç Social, una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”9189″][/3d-flip-book]